Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prace dyplomowe i egzaminy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lipca 2020 roku, student ma obowiązek przesłać (mailowo) do sekretariatu na adres: magdalena.rogoz@uj.edu.pl ostateczny tytuł pracy oraz nazwisko promotora i recenzenta w celu uzyskania dostępu do systemu AP na dwa tygodnie  przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 1 września.

Po wpisaniu danych do systemu USOS przez sekretariat student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy. Następnie wprowadza do AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż 15 września.

Każdy student przed złożeniem wymaganych dokumentów dopuszczających do egzaminu dyplomowego musi posiadać komplet ocen/ zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w systemie USOS oraz zgłosić na swoim koncie USOSweb etap do rozliczenia (opcja „TAK’ przy formule „Czy zgłosić do rozliczenia”). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest rozliczenie programu studiów.  Średnia ocen do egzaminu liczona będzie z systemu USOS - wszelkie błędne wpisy ocen będą skutkować złym wyliczeniem średniej.                

Najpóźniej pięć dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego jednak nie później niż do końca września, dział IV § 18 pkt.1 Regulaminu studiów (Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017) należy złożyć w sekretariacie lub w formie elektronicznej  (zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 r.) z adresu poczty elektronicznej studenta w domenie uj.edu.pl na adres magdalena.rogoz@uj.edu.pl wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o prawach autorskich wygenerowane z systemu AP.
 2. W zależności od daty rozpoczęcia studiów obowiązuje złożenie jednego z dwóch poniższych wniosków o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych:
  wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020
  lub
  wniosek dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020.
  (Niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości).
  Zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r. dotyczącym zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie, uczelnia – na wniosek studenta – wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.
 3. Potwierdzenie opłaty za wydanie dodatkowych odpisów dyplomu: (kwota do zapłaty znajduje się na wniosku o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów). Wpłaty za dyplomy należy dokonywać przelewem na indywidualny numer konta dostępny w systemie USOS w zakładce Płatności. Potwierdzenie opłaty za wydanie odpisu dyplomu wymagane jest tylko w sytuacji gdy płatność nie została zaksięgowana w systemie USOS, najpóźniej dwa dni przed planowanym egzaminem dyplomowym.
 4. Potwierdzenie zwrotu książek otrzymane z biblioteki w formie e-mail. W celu otrzymania potwierdzenia student kontaktuje się z biblioteką mailowo biblioteka.filologia@uj.edu.pl lub telefonicznie 12 663-45-04. Student, który nie korzystał z biblioteki również dostarcza/przesyła potwierdzenie.
 5. Oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Niniejszy dokument powinien złożyć każdy Student który skorzystał z formy wsparcia, bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów.
 6.  Biuro Karier - Istnieje możliwości wypełnienia wyłącznie elektronicznie formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego, w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie USOSweb.